SPARVUGGLA

Liksom för andra hålhäckande fågelarter råder det brist på boplatser för sparvugglan i lämpliga biotoper i dagens rationella skogsbruk.
Vintertid besöker denna lilla uggla oss ganska flitigt även i södra delarna av landet och nyttjar då ofta holkar för att samla sina bytesförråd i.
På våren kan man höra hennes visslingar i den Blekingska skogsbygden där hon enligt litteraturen häckar ”sällsynt och glest utspritt”.

Vintern 2008-2009 satte Skogsgruppens medlemmar upp ett tjugotal specialholkar (Bild 1) för sparvuggla i skogsbygden i Ronneby kommun.
Tillbaka till Projekt

 

SparvuggleHolk

Bild 1. Sparvuggleholkar med tjockt framstycke i asp.

 

Sparvugglan trivs i barr- och blandskog gärna i anslutning till fuktigare marker och gläntor, där hon lever på småfåglar, sorkar och möss. Sparvugglan lägger 5 till 7 ägg i april till maj. Vid senaste atlasinventeringen uppskattades antalet häckningar i Blekinge till 77, varav 11 var säkra.

 

Uppsättning av Sparvuggleholk

Bild 2. Jörgen hänger upp en av sparvuggleholkarna.

Sparvuggleholk

Bild 3. Holken smälter bra in i omgivningen.