TRIVIALLÖVSKOG

Till de triviala trädslagen hör bl. a. björk, sälg och asp. Ordvalet är olyckligt då dessa trädslag ur mångfaldssynpunkt kan vara allt annat än triviala. I Blekinge är värdena hos dessa träd ofta knutna till vedlevande insekter men även till viss del svampar. Rena triviallövskogar är relativt sällsynta i landskapet men inslag av dessa träd har ett mycket högt värde när de utgör inslag i brukade skogar. Sammanhängande triviallövskogar återfinns i huvudsak utmed vattendragen och i den svenska regnskogen; sumpskogen. Dessa fuktiga, ofta relativt täta skogar med mycket död ved ger ett djungelliknande intryck. Sumpskogen hyser många värdefulla miljöer och arter som kräver speciell hänsyn. Tillbaka till Blekingska skogen