TRÄDBÄRANDE ÄNGAR OCH HAGAR

Nordvästra Blekinge är ett av landets kärnområden för förekomst av hamlingspräglade ädellövträd. Hamlade träd har en utomordentligt rik flora av lavar och mossor. De är ofta också värdefulla för vedlevande insekter och för fladdermöss. Fastigheter med bevarade hamlingsmiljöer har ofta även i övrigt en ålderdomlig prägel med variationsrika inägor och betespräglad eller orörd utmarksskog. De vittnar om äldre tiders bebyggelse och markanvändning och om livsvillkoren för en stor del av befolkningen ända in på 1900-talet. Tillbaka till Blekingska skogen

Löväng i Blekinges mellanbygd med hamlade askar och lönnar.
Foto:Joakim Hemberg Andersson