TALLSKOGAR

Tallen i Blekinge har i dag endast en bråkdel av sin forna utbredning. Tallandelen i landskapet inskränker sig till 12 % av den totala skogsmarksarealen. Utan den höga andelen av hällmarkstallskog vore den siffran betydligt lägre. Tallen som naturvårdsträd är starkt underskattad i länet. Tallen hyser inte bara hotade arter som reliktbock och tallticka. De gamla tallarna utgör lämpliga häckningsmiljöer, i kustbandet för havsörn och i skogssjöarna för fiskgjusen. Tallbarren är också viktig vinterföda för skogslandskapets giganter: älg och tjäder. Tillbaka till Blekingska skogen

Gamla tallar möjliggör häckningar av flera olika rovfåglar, här en fiskgjuse i skogsbygden.