SKOGSBETE

Skog på djuren var förr en vanlig syn i landskapet. Under mitten av förra seklet förbjöds skogsbetet då det förstörde den växande skogen och förhindrade återväxten. Skogsbetena växte långsamt igen. Glädjande nog kan man än idag finna unika rester av kulturarvet skogsbete.

Skogsbetet kännetecknas ofta av äldre skog som genom bete och plockhuggning fått en skiktad och olikåldrig beståndsstruktur med inslag av typiska gläntor. Ibland finns det gott om stora myrstackar och i gläntorna finns ofta kärlväxtarter som indikerar artrik gräsmark, till exempel stagg, ängsvädd, kattfot och blodrot. Långa trädkronor och granar med grenar nära stambasen som går i backen s k kjolgranar är vanliga inslag i denna biotop.
Tillbaka till Blekingska skogen

Skogsbete i Ringamåla är ett av landets finaste. Foto O P Runfors