KLIBBALSKOGAR

Klibbalskogar med naturlig hydrologi är artrika på växter, mossor och insekter. De förekommer ofta insprängda i större lövskogskomplex och bidrar till att upprätthålla ett fuktigt beståndsklimat i angränsande ädellövskogar. Avverkade eller omkullfallna träd föryngras genom stubbskott. Med tiden bildas på detta sätt stora flerstammiga alsocklar.Tillbaka till Blekingska skogen

Alsumpskogarna på Göholm utgör sommartid prunkande oaser i det extensivt betade eklandskapet. Foto O P Runfors