GAMLA BOKSKOGAR

Boken har invandrat från söder, och de första bokarna nådde troligen Blekinge för lite mer än 3500 år sedan. Det var dock först långt senare, för omkring 1500 år sedan, som boken blev ett vanligt träd i sydligaste Sverige. I dag täcker bokskogen ca 9000 ha i Blekinge vilket utgör 8 % av den totala skogsmarksarealen. Bokskogen är inte bara en producent av råvaror som papper och sågtimmer utan även en plats för rekreation. Inte minst viktig är den som bärare av en mångfald av arter. Stora sammanhängande bokskogar finns fortfarande i flera områden t ex på Ryssberget och vid Listersjön. Genom att avsätta större, äldre bokskogar som reservat ökar möjligheterna att på sikt kunna utveckla livskraftiga populationer av sällsynta och hotade vedinsekter, vedsvampar och lavar. Många av dessa arter finns idag endast kvar i få reliktpopulationer där gammelträden har kunnat överleva.Tillbaka till Blekingska skogen

Blekinges enda riktiga "urskog". Gammal bokskog med inslag av gran i Tolseboda naturreservat. Vissa av bokarna i detta område är uppemot
400 år gamla. Foto:Joakim Hemberg Andersson.

Bokskogarna runt Listersjön är bärare av en mångfald av arter.
Foto O P Runfors .