EKSKOGAR OCH EKHAGAR

Eken är i vissa sammanhang Blekinges landskapssymbol. Efter Skåne har länet med sina ca 12 000 hektar de största arealerna med ek- och ekblandskog i landet. Det är speciellt den rika förekomsten av gamla och grova ekar som gör Blekinge till ett av de värdefullaste eklandskapen i Sverige. Eken är mycket betydelsefull för många växt- och djurarter, främst vedsvampar, lavar och vedskalbaggar. Bevarandet av gammelekarna och att långsiktigt säkra tillgången på gammal och grov ek kräver i de flesta fall aktiv skötsel av ekmiljöerna. Många av arterna knutna till ek finns i hagarna. Ekhagarna prioriteras därför högt i det långsiktiga bevarandearbetet eftersom de till stor del innehåller samma biologiska mångfald som ekskogarna. Göholms extensivt betade ekhagmarkslandskap på ca 110 hektar är ett av landets största och finaste exempel på ett ekdominerat utmarksbete med lång hävdkontinuitet. Tillbaka till Blekingska skogen

Ekhagmarkerna som här på Wambåsa prioriteras högt i bevarandet av värdefulla livsmiljöer. Foto O P Runfors