AVENBOKSKOGAR

Inventeringar visar att nästan hälften av landets virkesförråd av avenbok finns i Blekinge. Avenboken är en viktig pusselbit i forskningen om södra Sveriges naturliga skogsvegetation. Det är oklart hur stabila mer eller mindre rena avenbokskogar är. Avenbok är en god kolonisatör och många bestånd har uppkommit på tidigare halvöppen eller öppen hagmark. Etablering av bok kan observeras i många bestånd men avenbok kan också växa på fuktigare marker än bok. Avenbokskogar är ofta artrika på kärlväxter och marksvampar. Gamla senvuxna avenbokar hyser inte sällan hotade lavarter som liten ädellav, Megalaria laureri den sällsynta klippzonlaven, Enterographa hutchinsiae, endast känd från en handfull lokaler i länet och mindre än tio platser i hela riket. Merparten av de sällsynta lavar som växer på bok kan även växa på avenbok. Avenboken är med andra ord ett riktigt mångfaldsträd. Tillbaka till Blekingska skogen

Blekinges enda riktiga "urskog". Gammal bokskog med inslag av gran i Tolseboda naturreservat. Vissa av bokarna i detta område är uppemot
400 år gamla. Foto:Joakim Hemberg Andersson.