ÄDELLÖVRIKA BRANTSKOGAR

Genom sitt sydliga läge och sin utpräglade sprickdalstopografi hyser Blekinge flera områden med ädellövrika brantskogar. Många områden är endast svagt påverkade av skogsbruk och har utvecklat stora naturskogskvalitéer. Här trängs lind, ek, avenbok, lönn, alm, bok och ask om utrymmet. Floran och faunan i brantskogsmiljöer är anpassad till ett skuggigt och fuktigt beståndsklimat och är särskilt känslig mot avverkning. Tillbaka till Blekingska skogen

Bergbrant med ek, lind och lönn. Gröngölsmåla.
Foto:Joakim Hemberg Andersson